Thân nhắm bảng ghi ơn,
Tới già vẫn làm quan.
Sông thu nước lớn dễ,
Kẽm trống đêm nghe rền.
Một mảng mây, buồm hiện,
Ngàn lớp đá, lối chen.
Con trẻ nói tiếng thượng,
Đâu cần tăng chức lên.

tửu tận tình do tại