Sông rộng lắm gió giật,
Mây mưa sớm tối rơi.
Mái lá cưỡi sóng lớn,
Sao khỏi cảnh tơi bời.
Khách xa nhà lâu quá,
Nhà cửa không ai coi.
Sườn cao thành hang hốc,
Kể gì cột nổi trôi.
Lời khuyên về chao chống,
Những ngại người đời cười.
Vốn khác nhà lớn đổ,
Chỉ cần một khúc thôi.
Trên sông nhìn vạn dặm,
Cần chi đến mái chòi.
Trong đời thương vật cũ,
Nông nóng đủ mệt rồi.

tửu tận tình do tại