Quang Vũ được thiên hạ,
Vận may được khởi đầu.
Đâu phải nhờ ơn tổ,
Công do từ Tiêu, Tào.
Trợ giúp ngai vàng vững,
Các đời, tài thiếu đâu.
Khấu, Đặng tôi ngưỡng mộ,
Tín, Lương lúc lao đao.
Cảnh, Nghị đều tài giỏi,
Chung sức bao công lao.
Bốn trăm năm vận dứt,
Vân Đài hình nêu cao.

tửu tận tình do tại