Con buôn cả ngày chực,
Vì lợi, dùng dùi dao.
Để mỡ trên lửa lớn,
Nó sẽ cháy xèo xèo.
Nhà nông chờ vụ lúa,
Cỏ dại ra sức cào.
Vì lấy thóc làm gốc,
Gian thương chẳng dính vào.
Thuấn cử mười sáu tướng,
Nhân cách được đề cao.
Đời Tần cử Thương Ưởng,
Luật lệ như lông trâu!

tửu tận tình do tại