Ngựa ký, dây cương hất,
Đâu vì ngại đường dài.
Kêu than lệ đầy đất,
Hỏi, cưỡi ta là ai?
Phượng hoàng phía đông lại,
Muốn gì, bay cao vời.
Hoa trúc chẳng kết trái,
Biết mày ráng cầm hơi.
Thuở trước vua, tôi thuận,
Mọi việc giải xong xuôi.
Người hiền vốn phận,
Theo lẽ mà tới, lui.

tửu tận tình do tại