Chậu cũ nhà nông chớ có nhờn,
Đựng rượu những ngày nuôi cháu con.
Nghiêng vò, rót chén, người thấy nể,
Gốc tre sau đó say kềnh luôn.

tửu tận tình do tại