Ốc sáng trong mây tắt,
Thành xuân phủ mưa dầm.
Hoa nước chia rãnh yếu,
Yến tổ chăm ngậm bùn.
Chú em giúp lính mạnh,
Tài hèn bẽ mặt quan.
Bèo trôi nín rơi lệ,
Giữa sảnh lết tới gần.

tửu tận tình do tại