Cờ đỏ ngày phất phới,
Khởi đầu từ Lãng Châu.
Giang Hán bỗng cùng chảy,
Lận đận biết ra sao.
Về làng cũ sách cất.
Rút vỏ mới kiếm bao.
Buồn kia biết có chốn,
Thân khách sợ còn lâu.

tửu tận tình do tại