Xa nghe Phòng thái thú,
Cải táng về Lục Hồn.
Hết lòng phục nghiệp chúa,
Quê người hồn cô đơn.
Sáng rực bao chuyện cũ,
Kính cẩn đưa về chôn.
Bữa trước Gia Lăng khóc,
Còn theo sông Sở tuôn.

tửu tận tình do tại