承聞故房相公靈櫬自閬州啟殯歸葬東都有作其一

遠聞房太守,
歸葬陸渾山。
一德興王后,
孤魂久客間。
孔明多故事,
安石竟崇班。
他日嘉陵涕,
仍沾楚水還。

 

Thừa văn cố Phòng tướng công linh thấn tự Lãng Châu khải tấn cựu táng Đông Đô hữu tác kỳ 1

Viễn văn Phòng thái thú,
Cựu táng Lục Hồn sơn.
Nhất đức hưng vương hậu,
Cô hồn cữu khách gian.
Khổng minh đa cố sự,
An thạch cánh sùng ban.
Tha nhật Gia Lăng thế,
Nhưng triêm Sở thuỷ hoàn.

 

Dịch nghĩa

Xa nghe quan thái thú Phòng Quản,
Đem về chôn ở núi Lục Hồn.
Một dạ phục hưng nghiệp vua,
Hồn cô đơn lâu nơi đất khách.
Cái sáng lớn có nhiều nơi việc cũ,
Vì thế nên kính cẩn đưa về để dựng bia đá.
Ngày trước nước mắt rơi nơi Gia Lăng,
Còn chảy theo sông Sở mà trở về.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xa nghe Phòng thái thú,
Cải táng về Lục Hồn.
Hết lòng phục nghiệp chúa,
Quê người hồn cô đơn.
Sáng rực bao chuyện cũ,
Kính cẩn đưa về chôn.
Bữa trước Gia Lăng khóc,
Còn theo sông Sở tuôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Huyện quan Phòng Quản xa nghe,
Lục Hồn núi ấy đem về chôn đây.
Phục hưng một dạ vua nầy,
Cô đơn đất khách nơi đây hồn tàng.
Có nhiều việc cũ ánh quang,
Đá bia kính cẩn mang về dựng nơi.
Gia Lăng ngày trước lệ rơi,
Chảy theo sông Sở mà hồi về đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Từ nơi xa nghe tin thái uý,
Đưa quan tài táng ở Lục Hồn.
Nhờ đức ai vương thất mới còn,
Mà sao phiêu bạt cô hồn lênh đênh!
Khổng Minh sử chép rành rành,
Tạ An khi chết hiển vinh hơn người.
Gia Lăng khóc bạn vừa rồi,
Lệ theo sông Sở tuôn hoài về đây!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa nghe linh cữu Phòng thái thú
Được đem về chôn ở Lục Hồn
Một lòng phục vụ vương tôn
Hồn lâu đất khách cô đơn nay về
Khổng Minh được liệt kê truyện cũ
An Thạch còn sùng nể nhiều hơn
Lệ rơi ngày trước Gia Lăng
Nay theo sông Sở về cùng nơi đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời