Trai Hàm Đan xông tới Ngư Dương,
Rượu say roi thả, ngựa buông cương.
Cửa vua hăm hở quay về múa,
Khắp Ngũ Lăng biết kẻ kiên cường.

tửu tận tình do tại