Đông vượt sông Liêu, bắc Hô Nê,
Cùng hoà mây gió với sao trời
Ráng đỏ ải xa, trời rộng mở,
Đài vàng tụ tập lắm người tài.

tửu tận tình do tại