Trăm châu bát ngát vùng Sơn Đông,
Như cái bàn ngăn, gò ở trong.
Bao Mao lại lấn trong cửa ải,
Bái vua đầu biển cũng cùng chung.

tửu tận tình do tại