Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:27

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其八

澶漫山東一百州,
削成如桉抱青丘。
苞茅重入歸關內,
王祭還供盡海頭。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 08

Đạn mạn Sơn Đông nhất bách châu,
Tước thành như án bão thanh khâu.
Bao Mao trùng nhập quy quan nội,
Vương tế hoàn cung tận hải đầu.

 

Dịch nghĩa

Mênh mông vùng Sơn Đông là cả trăm huyện,
Cao vòi vọi như cái bàn che gò xanh.
Núi Bao Mao lại chạy vào vùng trong cửa ải,
Tế lễ nhà vua được dâng lên tận đầu biển.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trăm châu bát ngát vùng Sơn Đông,
Như cái bàn ngăn, gò ở trong.
Bao Mao lại lấn trong cửa ải,
Bái vua đầu biển cũng cùng chung.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bát ngát Sơn Đông huyện cả trăm,
Bàn che vòi vọi vút gò xanh.
Bao Mao núi chạy vào trong ải,
Tế lễ nhà vua tận biển dâng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mênh mông trăm huyện Sơn Đông,
Bàn che vòi vọi cao lồng gò xanh.
Bao Mao vào núi ải thành,
Cung vua tế lễ được dâng biển đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sơn Đông xa có dư trăm huyện
Như bàn cao che biến gò xanh
Bao Mao vào lại ải trong
Nhà vua tế lễ được dâng biển ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời