Trời sông, đầu bạc bệnh lại hành,
Chiều xuân gác nắng núi vắng tanh.
Ngày này mũ áo chầu thiên tử,
Tâu vội khi nào trở lại kinh.

tửu tận tình do tại