Anh hùng giải quyết việc như thần,
Tài đức cần chăm, coi nhẹ thân.
Yên, Triệu thôi khoe tài với đẹp.
Vào cung thôi tuyển các tài nhân.

tửu tận tình do tại