Vàng kính, ngọc keng: các vị quan,
Mọi người bỏ võ, cố chăm văn.
Giúp vua nhằm diệt đồ yếu quái,
Đời thánh dài ra đến vạn năm.

tửu tận tình do tại