Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:18

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其四

不道諸公無表來,
茫然庶事遣人猜。
擁兵相學干戈銳,
使者徒勞百萬回。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 04

Bất đạo chư công vô biểu lai,
Mang nhiên thứ sự khiển nhân sai.
Ủng binh tương học can qua nhuệ,
Sứ giả đồ lao bách vạn hồi.

 

Dịch nghĩa

Không nói các ông không có dâng biểu về,
Rõ ràng là việc nhỏ khiến người nghi kị.
Dân quân đem huấn luyện quân sự,
Thì sứ giả đỡ vất vả đến trăm ngàn lần đi về.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Không nói các ông dâng biểu về,
Rõ ràng việc nhỏ khiến người nghi.
Hãy luyện dân binh tài chiến đấu,
Sứ vua đỡ khổ ngàn lần đi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không nói các ông không biểu về,
Rõ ràng việc nhỏ khiến người chê.
Dân quân huấn luyện việc quân sự,
Thì sứ trăm ngàn đỡ khổ ghê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biểu dâng không bảo các ông,
Rõ ràng việc nhỏ khiến lòng người nghi.
Dân quân huấn luyện tức thì,
Sứ thần đỡ khổ trăm đi ngàn về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đâu phải các quan về chầu hết?
Việc còn rắc rối khiến đâm ngờ.
Nắm quân học lối can qua trước,
Sứ giả hoài công, vạn dặm về.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không nói các ông không dâng biểu
Nhiều việc còn khó hiểu người ngờ
Giữ quân cùng học trận đồ
Hoài công sứ giả dặm về ngàn trăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời