Không nói các ông dâng biểu về,
Rõ ràng việc nhỏ khiến người nghi.
Hãy luyện dân binh tài chiến đấu,
Sứ vua đỡ khổ ngàn lần đi.

tửu tận tình do tại