Lộc Sơn gây loạn bị trời trừng,
Sui khiến Tư Minh đủ một vòng.
Cuồn cuộn cõi người có gì chắc,
Cứ tranh nhau mãi, liệu được không.

tửu tận tình do tại