Ừm, vì lúc đầu bản dịch nghĩa không có chữ “tự” nên làm mất đi một phần ý của câu thơ, chữ “tự” riêng mình có thể hiểu là chỉ “cỏ” thôi nhưng cũng có hiểu là cả hình ảnh “cỏ xanh chiếu thềm”