蜀相

丞相祠堂何處尋,
錦官城外柏森森。
映階碧草自春色,
隔葉黃鸝空好音。
三顧頻煩天下計,
兩朝開濟老臣心。
出師未捷身先死,
長使英雄淚滿襟。

 

Thục tướng

Thục tướng từ đường hà xứ tầm?
Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm.
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc,
Cách diệp hoàng ly không hảo âm.
Tam cố tần phiền thiên hạ kế,
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm.
Xuất sư vi tiệp thân tiên tử,
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.

 

Dịch nghĩa

Tìm ở nơi nào thấy đền thờ của thừa tướng?
Chính là ở ngoài thành Cẩm Quan, nơi có hàng cây bách um tùm.
Soi sáng thềm, cỏ xanh vẫn có màu vẻ xuân,
Bên kia lá cây, chim oanh vàng vẫn cất tiếng hót hay.
Ba lần đến thăm làm cho ngài phải bận tâm với kế sách bình định thiên hạ,
Ngài đã có công mở nước và giúp rập hai triều, hết lòng bậc lão thần.
Ngài đem quân đi đánh Nguỵ chưa thắng trận mà thân đã thác,
Việc này mãi mãi khiến cho các bậc anh hùng lệ rơi đầy vạt áo.


(Năm 760)

Thục tướng chỉ Gia Cát Lượng (Khổng Minh), thừa tướng nước Thục thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng là một thư sinh ở Long Trung, phía tây thành Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, được Lưu Bị là tôn thất nhà Hán ba lần đến thảo lư mời ra giúp việc. Cảm ơn tri ngộ ấy, Khổng Minh ra giúp Lưu Bị lập nên nước Thục. Khi Thục tiên chúa mất, ông lại hết lòng phò tá Hậu chúa cho đến khi tạ thế. Đền thờ ông ở phía tây miếu Chiêu Liệt (thờ Lưu Bị).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Nhà thờ Thừa tướng biết đâu tìm
Rậm rạp bách tùng ngoại Cẩm quan
Xuân sắc trên thềm loang cỏ biếc
Líu lo sau lá tiếng vàng anh
Ba lần cầu kế bình thiên hạ
Hai lượt phò trì sức lão thần
Xuất trận chưa thành thân đã chết
Anh hùng danh sử lệ đầm khăn.

Nhất Nguyên
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đền thờ Thừa tướng tìm đâu xa
Thành Cẩm xanh um rặng bách già
Xuân sắc bên thềm cỏ biếc thắm
Líu lo dưới lá hoàng oanh ca
Ba lần phiền cậy lo thiên hạ
Hai chúa hết lòng giúp sức già
Xuất trận chưa mừng thân đã chết
Anh hùng áo mãi lệ dầm sa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ đường Thục tướng chốn nào đây
Ngoài Cẩm Quan thành rợp bóng cây
Trong lá líu lo oanh cất tiếng
Bên thềm rực rỡ cỏ xuân lay
Ba lần vất vả lo thiên hạ
Hai bận thờ vua dạ thảo ngay
Phá giặc chưa xong đà khuất bóng
Anh hùng vạt áo lệ rơi đầy

24.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đền Thừa tướng tìm nơi đâu mới thấy
Ngay Cẩm Quan, nơi thông bách um tùm
Cỏ trên thềm đượm xuân sắc xanh um
Tiếng ríu rít chim hoàng ly trong lá
Ba lần được cầu mưu bình thiên hạ
Hai triều mang tài trí giúp quân vương
Đem quân đi, chưa thắng mạng đã vong
Khiến mãi mãi anh hùng rơi lệ tiếc.

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Liên Mai

Miếu thờ thừa tướng phải đây chưa?
Ngoài Cẩm cung kia bách phất phơ.
Ba dạo thăm tìm đời rắc rối,
Hai triều tin cậy tuổi già nua.
Bên đồng cỏ biếc khoe xuân cũ,
Cách lá chim vàng mệt tiếng thưa.
Tin tiệp chưa mừng thân đã chết,
Anh hùng huống để lệ tuôn mưa.


Nguồn: Tuần báo Phong hoá, số ra ngày 4-8-1932
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cẩm Quan hàng bách ngoài um tùm.
Soi sáng thềm xanh màu vẻ xuân,
Thừa tướng đền thờ tìm chẳng thấy?
Oanh vàng cất tiếng hót cây râm.
Ba lần mời định bình thiên hạ,
Bao công mở nước bậc danh thần.
Quân chưa thắng Nguỵ thân vừa thác,
Mãi khiến anh hùng lệ ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đền thờ Thừa tường tìm nơi đâu?
Ngoài Cẩm Quan nơi bách mọc dầy
Cỏ mọc mướt thềm xuân tự có
Hoàng ly cất tiếng thật là hay
Ba lần hỏi kế bình thiên hạ
Hai lượt hết lòng giúp chủ đầy
Chưa thắng trận đà lâm bệnh chết
Anh hùng nhỏ lệ mãi thương thay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đền thờ thừa tướng nơi nào?
Cẩm Quan chính chốn cây cao bách già.
Xuân soi cỏ biếc thềm hoa,
Oanh vàng vẫn hót bên lùm lá cây.
Ba lần mời giúp kế hay,
Phò hai vua Thục công đầy gian lao.
Chưa bình được Nguỵ thân hao,
Việc này mãi khiến anh hào lệ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]