蜀相

丞相祠堂何處尋,
錦官城外柏森森。
映階碧草自春色,
隔葉黃鸝空好音。
三顧頻煩天下計,
兩朝開濟老臣心。
出師未捷身先死,
長使英雄淚滿襟。

 

Thục tướng

Thục tướng từ đường hà xứ tầm?
Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm.
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc,
Cách diệp hoàng ly không hảo âm.
Tam cố tần phiền thiên hạ kế,
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm.
Xuất sư vi tiệp thân tiên tử,
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.

 

Dịch nghĩa

Tìm ở nơi nào thấy đền thờ của thừa tướng?
Chính là ở ngoài thành Cẩm Quan, nơi có hàng cây bách um tùm.
Soi sáng thềm, cỏ xanh vẫn có màu vẻ xuân,
Bên kia lá cây, chim oanh vàng vẫn cất tiếng hót hay.
Ba lần đến thăm làm cho ngài phải bận tâm với kế sách bình định thiên hạ,
Ngài đã có công mở nước và giúp rập hai triều, hết lòng bậc lão thần.
Ngài đem quân đi đánh Nguỵ chưa thắng trận mà thân đã thác,
Việc này mãi mãi khiến cho các bậc anh hùng lệ rơi đầy vạt áo.


(Năm 760)

Thục tướng chỉ Gia Cát Lượng (Khổng Minh), thừa tướng nước Thục thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng là một thư sinh ở Long Trung, phía tây thành Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, được Lưu Bị là tôn thất nhà Hán ba lần đến thảo lư mời ra giúp việc. Cảm ơn tri ngộ ấy, Khổng Minh ra giúp Lưu Bị lập nên nước Thục. Khi Thục tiên chúa mất, ông lại hết lòng phò tá Hậu chúa cho đến khi tạ thế. Đền thờ ông ở phía tây miếu Chiêu Liệt (thờ Lưu Bị).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Biết đâu tìm đến đền Thục tướng
Phía ngoài thành Cẩm bách rườm rà
Soi thềm cỏ biếc luôn tươi thắm
Bên lá oanh vàng vẫn hát ca
Ba lượt ân cần ơn chúa nặng
Hai triều giúp rập bụng tôi già
Ra quân chưa thắng thân đà thác
Mãi khiến anh hùng lệ xót xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đền thờ thừa tướng nơi nao?
Bên ngoài thành Cẩm bách cao rườm rà.
Nắng tô xuân sắc cỏ hoa
Dưới tàn lá biếc, oanh ca tưng bừng.
Cầu mưu chúa đến ba lần,
Hai triều dựng nước, lão thần dốc tâm.
Ra quân chưa thắng, thác thân
Anh hùng nhỏ lệ ướt dầm áo khăn.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Từ miếu Vũ Hầu nay thấy đâu?
Cẩm Quan ngoài luỹ bách xanh mầu.
Trên thềm cỏ biếc lên xuân sắc,
Sau bụi oanh vàng hót mấy câu.
Ba lượt hỏi tìm mưu nghiệp lớn,
Hai triều khuông tá nhọc lo âu.
Xuất sư chưa thoả người đi vội,
Nên nỗi anh hùng ướt lệ sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Miếu thờ Thục tướng biết đâu tìm?
Xanh mịt ngoài thành lớp bách im!
Thềm ánh sắc xuân cây tự đẹp;
Lá che giọng hót tiếng đơn chìm.
Ba phen cầu cạnh ra lo nước;
Hai bận khuông phù dốc máu tim.
Đắc thắng chửa thâu, thân sớm thác,
Anh hùng lệ rỏ ướt y xiêm!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Miếu thờ Thục tướng tìm đâu thấy,
Tây xuyên thông bách mọc um tùm.
Nắng soi thềm đá, xanh cỏ bích,
Trong lá oanh vàng hót nỉ non.
Ba lần tìm bàn thiên hạ kế,
hai bận cùng vua dốc máu tim.
Xuất quân chưa thắng thân đà thác,
Anh hùng đẫm lệ vạt áo kim.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu hài nhi

Miếu thờ tướng Thục ở nơi nao
Bách rợp Cẩm Quan khuất lối vào
Cỏ biếc leo thềm xuân tỏa sắc
Oanh vàng cách lá tiếng trong veo
Đến thăm ba chuyến bàn thiên hạ
Phò tá hai triều tỏ trí cao
Đánh giặc chưa thành người đã mất
Lệ rơi đẫm áo chuyện anh hào

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đền thừa tướng ở đâu đây
Mé ngoài thành Cẩm mấy cây bách già
Cỏ xuân ánh mặt thềm hoa
Oanh vàng trong lá hững hờ véo von
Vì dân ba lượt tìm luôn
Hai triều giúp rập tấc son lão thần
Quân chưa thắng đã từ trần
Anh hùng nhớ đến lệ tràn thấm khăn


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi thờ thừa tướng ở đâu đây,
Ngay ngoài thành Cẩm, bách che dầy.
Bờ thềm cỏ biếc phơi màu đẹp,
Trong bóng chim oanh hót thật hay.
Lo an thiên hạ, ba lượt tới,
Tận lực tôi già, hai đời bày.
Hành quân chưa thắng, người đà khuất,
Anh hùng nghĩ tới lệ tuôn đầy.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi thờ thừa tướng đây kia,
Bên ngoài thành Cẩm, bách che mái đền.
Cỏ xuân ánh biếc bên thềm,
Chim oanh trong bụi, giọng êm tuyệt trần.
Lo thiên hạ, tới ba lần,
Hai triều từng giúp, lão thần chẳng ngơi.
Trận chưa thắng, đã lìa đời,
Anh hùng nghĩ tới lệ rơi đầm đìa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

Miếu thờ thừa tướng ở nơi nao
Cẩm quan thành ngoại bách xanh màu
Dưới thềm cỏ biếc lên xuân sắc
cách lá oanh vàng hót thiết tha
Ba lần đón rước bàn kế nước
Hai triều dốc sức hết lòng trung
Đánh trận chưa thành người đã thác
Anh hùng nhỏ lệ mãi tuôn rơi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối