Lê, tra thêm mầu biếc,
Mai, hạnh mới chớm vàng.
Chú bé giúp vườn tới,
Giỏ nhẹ trái thơm lừng.
Như còn dính gió núi,
Khi ăn đẫm sương đồng.
Muốn gửi khách lang bạt,
Ngày tháng dài cùng nương.

tửu tận tình do tại