Um tùm hai cây cam,
Một nhà hương thơm phức.
Cành chạm một gậy vừa,
Quả trĩu, quần áo mắc.
Quanh năm xanh như thông,
Cùng lúc vàng tựa cúc.
Mấy hồi lá đẫm sương,
Theo trăng ngồi ghế móc.

tửu tận tình do tại