Tinh mơ cưỡi lừa đi,
Chưa định nhà nào tới.
Nhà giầu lắm lao xao,
Bèn tìm cháu thăm hỏi.
Biết cháu nghèo, rảnh rang,
Nhà cửa như xóm tối.
Trước cửa trúc mọc bừa,
Sau nhà huyên lởi xởi.
Sang thu cỏ huyên khô,
Sương lắm lá trúc cỗi.
Vo gạo nước ít oi,
Kín nhiều bùn giếng nổi.
Hái quỳ chớ mạnh tay,
Mạnh tay làm rễ thối.
Ông này tính vốn lười,
Thấy cháu dáng tất tưởi.
Ông tới vi họ hàng,
Miếng ăn nào đâu phải.
Kẻ hèn mới cầu ăn,
Thói đời thật khó nói.
Bề ngoài chớ hiểu lầm,
Họ hàng xưa giữ lối.

tửu tận tình do tại