Mật tử gảy đàn, khi chủ ấp,
Tự thị Chung Quân xé giấy tờ.
Tiết tháo nối dòng còn chưa dứt,
Nhàn nhã việc quan, bởi đó ư.
Đáng thương khách quí không còn đón,
Nào chỗ ông già tới đọc thơ.
Kẽm Vu, sông Sở, mây mưa lỡ,
Chiếu cói, rèm thưa ngẫm nước cờ.

tửu tận tình do tại