Há chẳng thấy:
Đời Tần, Thục thái thú,
Đẽo đá cho dựng năm tê ngưu.
Từ xưa tuy có tà thắng phép,
Trời sinh nước, hướng đông chảy đều.
Dân Thục khoe khoang: cả thế kỷ,
Lầu Trương Nghi nước chẳng dâng đâu.
Năm nay Quán Khẩu nhà cửa ngập,
Phải chăng thần thiêng đã hết mầu.
Giải pháp cuối cùng: dân góp sức,
Gỗ đá đắp bờ ngang trời cao.
Vua xưa ra luật, theo đường chính,
Gian tà mà hại được người sao!
Tội cho năm trâu thật vô ích,
Sai sót nay nhìn dòng sông sâu.
Nếu mà rõ được luật thời tiết,
Sóng gió tránh được chẳng làm sao.
Mong có tay khoẻ tung lưới rộng,
San cho đất phẳng, sạch bóng trâu.

tửu tận tình do tại