上卿翁請修武侯廟,遺像缺落,時崔卿權夔州

大賢為政即多聞,
刺史真符不必分。
尚有西郊諸葛廟,
臥龍無首對江濆。

 

Thượng khanh ông thỉnh tu Vũ Hầu miếu, di tượng khuyết lạc, thì Thôi khanh quyền Quỳ Châu

Đại hiền vi chính tức đa văn,
Chế sứ chân phù bất tất phân.
Thượng hữu tây giao Gia Cát miếu,
Ngoạ Long vô thủ đối giang phần.

 

Dịch nghĩa

Bậc hiền tài xử lý quyền hành tức là lắng nghe nhiều,
Lòng tin thành thật của chế sứ không thể thay đổi được.
Lại còn cái miếu thờ Gia Cát Lượng ở xóm tây kia,
Rồng nằm không có đầu thì lấy đâu mà phun sóng sông!


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người hiền làm việc tất biết nhiều,
Lòng thành chế sứ không thể xiêu.
Xóm tây còn có miếu Gia Cát,
Phun sóng, rồng ẩn đầu mất tiêu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bậc hiền tài nắm quyền hiểu việc
Thẻ quan to đâu tách làm hai
Gia Cát miếu, ở xóm tây
Rồng nằm đầu mất sao đây phun nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời