Thành rộng nương vách ngút,
Lầu cao thêm bức tường.
Sông trôi nhớ Hạ hậu,
Gió thổi nghĩ Tương vương.
Già còn nghe ốc rúc,
Trẻ đỡ nhắc tịch dương.
Công Tôn mới cậy hiểm,
Ý gì mà ngựa rong.

tửu tận tình do tại