Miếu thờ Bạch Đế trống,
Mây lẻ lững lờ trôi.
Núi sông, thành lóng lánh,
Rui cột, khách bồi hồi.
Hùng mạnh nay đây mất,
Thuở trước sao mà oai.
Người sau cứ rượu thịt,
Điện vắng ngày bụi rơi.
Tu hú kêu quanh quất,
Hoa rừng héo lại tươi.
Bị bệnh ngượng sức yếu,
Rêu xanh cưỡi ngựa chơi.

tửu tận tình do tại