Đâu Suất chùa nổi tiếng,
Nơi giảng phép chân như.
Ba Thục là nơi chốn,
Tề Lương thưở xây chùa.
Hà Ngung, đẹp chẳng mất.
Dữu Tín buồn từ xưa.
Xa gần xe trâu trắng,
Những muốn đáp bè từ.

tửu tận tình do tại