Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 10:08

傷春其五

聞說初東幸,
孤兒卻走多。
難分太倉粟,
競棄魯陽戈。
胡虜登前殿,
王公出禦河。
得無中夜舞,
誰憶大風歌。
春色生烽燧,
幽人泣薜蘿。
君臣重修德,
猶足見時和。

 

Thương xuân kỳ 5

Văn thuyết sơ đông hạnh,
Cô nhi khước tẩu đa.
Nan phân thái thương túc,
Cạnh khí lỗ dương qua.
Hồ lỗ đăng tiền điện,
Vương công xuất ngự hà.
Đắc vô trung dạ vũ,
Thuỳ ức Đại phong ca.
Xuân sắc sinh phong toại,
U nhân khấp bệ la.
Quân thần trùng tu đức,
Do túc kiến thì hoà.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói vừa mới đi về phía đông,
Các chàng rã ngũ đã bỏ chạy nhiều.
Khó chia thóc trong kho nhà vua,
Bèn bỏ dáo chạy dài.
Bọn giặc ồ vào trước điện,
Vua ra khỏi sông.
Đã không được múa ở giữa đêm,
Ai là người nhớ khúc ca gió lớn?
Trong cảnh xuân tươi nẩy ra lửa báo động,
Kẻ hèn nơi tăm tối khóc cùng cỏ gai.
Vua lẫn bề tôi cần sửa đổi tính,
Như thế thì mới đủ để thấy hoà bình.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Sang đông hồi ấy nghe đâu
Đám quân thị vệ đua nhau chạy dài
Thóc cho chia chẳng nhường ai
Giáo gươm trước trận thi tài ném mau
Giặc vào thẳng đến sân chầu
Quan to, quan nhỏ giữ đầu không xong
Nào ai là mặt anh hùng
Thề lòng giữ lấy non sông nước nhà?
Thân hèn khóc với cỏ hoa
Với trông lửa hiệu lập loà ánh xuân
Vua, tôi mới biết tu thân
Trời cho trị nước, yên dân còn vừa


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe nói mới sang đông,
Mất chủ, tớ chạy rông.
Khó mà chia nhau thóc,
Gươm giáo vất tứ tung.
Giặc Hồ tới cửa điện,
Vương công vội vượt sông.
Nửa đêm không có múa,
Ai nhớ khúc Đại phong?
Xuân có lửa báo động,
Kẻ hiền khóc gai chông.
Vua, tôi nên sửa tính,
Như thế mới hanh thông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời