Trời, trăng thường chọi nhau,
Các sao vẫn tụ tập.
Muốn cứu vãn cơn nguy,
Thi hành đúng luật pháp.
Thân vua dáo mác vây,
Hậu cung rời kinh gấp.
Đường vua khói bụi mờ,
Áo trời bọn già áp.
Cung vua, quân vắng hoe,
Tới chầu, tướng ít gặp.
Người hiền náu chốn hèn,
Vua há không thu thập.

tửu tận tình do tại