Nơi sông ngòi, vẫn dại,
Triều đình nhớ sơ sơ.
Quá ngượng dấu cao quý,
Mới nhận bạn cũ thư.
Tóc bạc, sợi khó chải,
Thơ mới, gấm chẳng như.
Nhạn xuôi nam chẳng có,
Cá bắc tới mong chờ.

tửu tận tình do tại