Cửa chùa sư vắng bóng,
Phòng không khách ngủ nhờ.
Bạn cũ cho cơm gạo,
Xóm giềng tặng rau dưa.
Kệ, nơi chùa khách lắng,
Thư, quân lính nhận đưa.
Thảo huyền đâu dám sánh,
Phú may giống Tương Như.

tửu tận tình do tại