Bờ Sở đi muốn lử,
Xuân tới, núi Vu ngồi.
Lắm bệnh vì thân khách,
Vụng tính thế tại ai?
Ngày tốt cửa vua định,
Tử Thần rạng cân đai.
Trời trăng cùng sáng tỏ,
Vàng bạc ban cho người.
Đàn vạc, buồn ra khỏi,
Hang cọp, lỡ cạnh nơi.
Xuống Thục, sông tây mới,
Tại Tần, sao bắc soi.
Thường nằm bẹp: đất khách,
Vượt bến mới: sinh nhai.
Chân trời, cây mai, liễu,
Thấy mới mấy lần rồi.

tửu tận tình do tại