Vùng Ba tây cỏ xanh,
Thành vắng ngày lạnh tanh.
Gió thổi hoa tơi tả,
Mùa xuân nước long lanh.
Ngựa nòi vua chúa cưỡi,
Bề tôi chầu thánh minh.
Xa nghe đi tuần thú,
Sớm tối mặc tan tành.

tửu tận tình do tại