Người ngay ghét nhiều cửa,
Bọn hèn thích kéo bè.
Danh lợi nếu dễ vét,
Liều chết để theo phe
Ngày nào quan liêm chính,
Bọn bay đáng cười chê.

tửu tận tình do tại