Ngựa cao chớ nhổ mặt,
Cá lớn chớ lóc vẩy.
Ép cá cá biến ngay,
Chê ngựa, lông ngựa cháy.
Anh thấy những người tài,
Thân mình chẳng chịu đổi.

tửu tận tình do tại