Vào lúc thái ất sáng trong cung,
Nam Hải hơn ngàn ngọc tốt dâng.
Gần đây chim trả, tê giác bớt,
Vì ngại chiến tranh việc binh nhung.
Tộc trưởng Man Khê ý hơi chao,
Đời đời chế sứ được miễn chầu.
Trước điện Bồng Lai, các tướng lãnh,
Còn kém Phục Ba, chớ có kiêu.

tửu tận tình do tại