Rừng rậm gió lồng lộng,
Vượt qua sợ vẫn còn.
Áo ngoài xanh thấm ướt,
Ngựa hí ngoạm cỏ non.
Đường treo sát vách đá,
Cầu cụt suối đi men.
Chừng nào hết giặc giã,
Đỡ ngượng cùng vợ hiền.

tửu tận tình do tại