Xóm vắng lúc cảnh chiều,
Vài lính cưỡi ngựa tới.
Mừng vui tuy mới quen,
Xử tốt, ngượng chẳng giỏi.
Hưởng yên, luyến trúc mây,
Quên về, dưới trăng sải.
Hãy tới coi nhị hoa,
Mai đồng muốn nở chói.

tửu tận tình do tại