Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2015 16:29

送司馬入京

群盜至今日,
先朝忝從臣。
歎君能戀主,
久客羨歸秦。
黃閣長司諫,
丹墀有故人。
向來論社稷,
為話涕沾巾。

 

Tống tư mã nhập kinh

Quần đạo chí kim nhật,
Tiên triều thiểm tòng thần.
Thán quân năng luyến chủ,
Cửu khách tiện quy Tần.
Hoàng các trưởng ti gián,
Đan trì hữu cố nhân.
Hướng lai luận xã tắc,
Vi thoại thế triêm cân.

 

Dịch nghĩa

Lũ giặc còn cho tới ngày nay,
Triều vua trước coi nhẹ các quan theo hầu.
Than cho ông là có thể quyến luyến chủ,
Tôi đây thân khách lâu đời ước mong được về đất Tần.
Chốn gác vàng chăm coi việc can gián,
Nơi thềm đỏ của vua có được người quen cũ.
Trước kia mỗi khi bàn tới việc nước,
Mở miệng nói là nước mắt thấm khăn.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tới nay vẫn còn giặc,
Triều trước lơ quan gần.
Khen ông mến được chúa,
Nán khách mong về Tần.
Thềm đỏ có người cũ,
Gác vàng giữ việc can.
Trước kia bàn việc nước,
Hễ nói, lệ đầm khăn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Còn cho tới nay vẫn còn lũ giặc
Triều trước coi nhẹ các quan hầu
Than ông luyến chủ dài lâu
Tôi đây thân khách mong cầu Tần quy
Chốn gác vàng trưởng ti can gián
Nơi thềm son có bạn thân quen
Tới nay việc nước luận bàn
Chỉ vừa mớ miệng lệ tràn đẫm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời