Đông Xuyên bạn thơ họp,
Bài tặng này ngại nhàm.
Thêm họ hàng gần gũi,
Biệt ly bỗng nhiên than.
Hoa mai xà gần ruộng,
Mầu cỏ hướng ao yên.
Nằm bên sông, chợt nhớ,
Ngày về sớm báo tin.

tửu tận tình do tại