Kinh Nam, khách xuống cuối,
Ông nay lên thuyền ngồi.
Củi vừa mua Bạch Đế,
Chèo đã khua đầu doi.
Hành, Hoắc xuân sớm tới,
Tiêu, Tương ngang biển trồi.
Rừng hoang nhà Dữu Tín,
Vì ông, chủ nhân mời.

tửu tận tình do tại