Ngọc quý xin hãy giữ gìn,
Chủ huyện vừa mới được thêm tài lành.
Quan to, trĩ núi hoan nghênh,
Hoa sông thông báo tình hình cho dân.
Giận chẳng đổi, tình bạn bàn,
Bệnh nằm chẳng bớt sầu xuân chút nào.
Nam ông nhân ái dạt dào,
Thân già còn chút sóng trào tới đây.

tửu tận tình do tại