Kinh đô, người tài nhất,
Ngọc sáng rực một nhà.
Triều đình riêng chú ý,
Chỗ tốt dành riêng cho.
Tiệc tiễn vài thuyền đậu,
Sông lạnh rộn đá va.
Biết ông quản lý giỏi,
Có ngày lắm ơn ra.

tửu tận tình do tại