Hoàng thừa tướng nổi tiếng,
Tên vang từ Dĩnh Xuyên.
Gần đây bỏ chế sứ,
Mừng thu được bạn hiền.
Xe lớn chừng nào tới,
Thư từ sớm được truyền.
Thân già mong gậy trúc,
Trời lạnh ngủ cần mền.
Chớ gây sầu chia cách,
Mà nghe cử trước tiên.
Mây nóng khiến ngày nực,
Quán núi tỉnh lòng son.
Tới nay, xứ Thục tiếc,
Ông Trần bị chết oan.
Huyện Xạ Hồng, anh tới,
Giỏ hộ tôi lệ buồn.

tửu tận tình do tại