Anh Sái sẵn nết cương cường,
Phía tây từng đã giương cung bắn Hồ.
Trai hùng há chết trận đồ,
Thân trai mang lốt nhà nho ngượng ngùng.
Làm quan giữ chức tiên phong,
Tài nhờ từng trải chiến trường mà cao.
Cánh chim thân nhẹ khác nào,
Dáo gươm vun vút ào ào người reo.
Tham mưu, tư lệnh sát theo,
Thành vững rồi mới định điều về kinh.
Đầu ngựa mũ chụp lung linh,
Bụng lạc đà phủ gấm hình thật sang.
Đường mây núi cách tấc gang,
Quay về Thanh Hải tưởng chừng như bay.
Tước công do ân sủng dầy,
Tiên phong ra trận phái ngay đi đầu.
Hoàng Hà, Hán thuỷ xa đâu,
Lúa mạch khô trắng Lương Châu đó mà.
Nhờ anh tin tức nhắn cho,
Mong rằng ông Nguyễn Nguyên Du an toàn.

tửu tận tình do tại