Về Ngũ Lĩnh tuyển quan,
Sứ vua Tam Tương tới.
Nhờ bác tạo kỷ cương,
Kén chọn người tài giỏi.
Tiếng thơm cùng truyền xa,
Tiết tháo phải theo lối.
Sơn Đào gương sáng trong,
Lục Giả nghi ngờ dối.
Bên hồ, bạn cũ thưa,
Lĩnh Nam ngày xuân rỗi.
Nhờ báo quan Thiều Châu,
Hôm qua gừi thơ mới.

tửu tận tình do tại