Ngày cậu ấm mong về,
Trường An đã có loạn.
Áo ướt tới chầu vua,
Ngựa chở tới nhà trạm.
Cảnh chiều hẹp, xứ Ba,
Gió xuân mát, Giang Hán.
Núi Tấn tự bỏ đi,
Triều đình, lòng vẫn cảm.

tửu tận tình do tại